โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาบริหารธุรกิจ (Department of Business Administration) ตั้งอยู่ที่ คณะสังคมศาสตร์ สำนักงานภาควิชาบริหารธุรกิจ ชั้น 6 ชั้น 7 และชั้น 10 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

ความเป็นมาของโครงการ
-พ.ศ.2516 จัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (อธิการบดี) ได้ส่ง อาจารย์นิภา แนวบุญเนียร ไปศึกษาวิชาธุรกิจศึกษา ณ ประเทศแคนาดา เพื่อเตรียมการเปิดหลักสูตรธุรกิจศึกษา
-พ.ศ.2518 เปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี วิชาเอกธุรกิจศึกษา สาขาการตลาด และการบัญชี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เทียบหลักสูตรนี้เป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เปิดหลักสูตรวิชาโทธุรกิจศึกษาและเปิดหลักสูตรวิชาโทบริหารธุรกิจ โดยในขณะนั้นมีคณาจารย์ในภาควิชา จำนวน 7 คน
-พ.ศ.2531 ได้รับอนุมัติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) โดยได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
-พ.ศ.2533 ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี เป็นโครงสร้างหลักสูตรใหม่ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี วิชาเอกบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และสาขาการบัญชี และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย
-พ.ศ.2536 ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนชื่อปริญญาจาก ศศ.บ. เป็น บธ.บ. สาขาการตลาด และสาขาการบัญชี
-พ.ศ.2539 ได้รับอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาการตลาด และ สาขาการบัญชี จากทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
-พ.ศ.2540 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ใหม่โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย
-พ.ศ.2541
•ได้รับอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด จากทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
•หลักสูตร บธ.บ. วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการบัญชี ก.ค. ให้การรับรองและกำหนดคุณวุฒิปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
-พ.ศ.2542 ดำเนินโครงการความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจศึกษา กับโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
-พ.ศ.2543
•ได้รับอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
•เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด
-พ.ศ.2544
•เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
•เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
•เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ในโครงการความร่วมมือระดับปริญญาตรี กับโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ
•เปิดหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด และปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ. เป็น บธ.บ.
-พ.ศ.2545 ปรับปรุงหลักสูตร บธ.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
-พ.ศ.2549 เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
-พ.ศ.2552
•จัดทำหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (เพื่อเปิดสอนในปี 2553)
•ปรับปรุงหลักสูตร บธ.บ. 4 ปี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เพื่อเปิดสอนในปี 2553)
•งดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี ) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด ทั้งที่ มศว และในโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ
-พ.ศ. 2553
•เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
•ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
•เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
•รัฐบาลมีการจัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557 และมีการจัดตั้งสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียม ยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
-พ.ศ. 2554
•ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (TQF) (เปิดสอนในปีการศึกษา 2555)
•ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม(TQF) พ.ศ. 2554 (เปิดสอนในปีการศึกษา 2555)
•ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด และเพิ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (TQF) พ.ศ. 2554 (เปิดสอนในปีการศึกษา 2555)
•ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) พ.ศ. 2554 (เปิดสอนในปีการศึกษา 2555)
-พ.ศ.2555 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนด้านกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและจิตวิญญาณในการประกอบกิจการหรือทำงานในองค์กรที่เป็นกิจการเพื่อสังคม

ปรัชญา
พัฒนาทักษะบริหารเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณธรรม นำสู่การปฏิบัติ

ปณิธาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจมีความมุ่งมั่นในการผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพ จริยธรรม ความรอบรู้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์
ภาคบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านบริหารธุรกิจ ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อกิจการสังคมในระดับสากล

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตและสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนองความต้องการของสังคม

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 71

Week 114

Month 868

All 67885

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com