โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

ฝ่ายวิชาการ

กรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ณักษ์ กุลิสร์ หัวหน้าฝ่าย
องศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล กรรมการ
อาจารย์ปัญญา มีถาวรกุล กรรมการ
อาจารย์ศุภิญญา ญาณสมบูรณ์ กรรมการ
อาจารย์ธนภูมิ อติเวทิน กรรมการ
อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค กรรมการ
อาจารย์อัจฉริยา ศักดิ์นรงค์ กรรมการ
นางสาวธันยาภัทร์ จิตรนพรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปราณี มาสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวประพรรณ ดวงเพ็ชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

1.รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชา
2.จัดทำแผนการเรียน และตารางสอน ตารางสอบในระดับปริญญาตรี
3.ประสานงานกับอาจารย์พิเศษ / วิทยากรจากภายนอก และการรับเชิญเป็นวิทยากรของคณาจารย์ภายในภาควิชา
4.รวบรวม Course Syllabus (ทั้งแบบออนไลน์ และแบบแจกนิสิต) มคอ.3 และ มคอ.5
5.ดูแลควบคุมห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนของคณาจารย์
6.รับผิดชอบ