โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

ฝ่ายวิจัย

กรรมการฝ่ายวิจัย ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
อาจารย์พนิต กุลศิริ หัวหน้าฝ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จิตสร้างบุญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สมบัติวัฒนา กรรมการ
อาจารย์สิฏฐากร ชูทรัพย์ กรรมการ
อาจารย์วรินทรา ศิริสุทธิกุล กรรมการ
อาจารย์มนู ลีนะวงศ์ กรรมการ
อาจารย์กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร กรรมการ
อาจารย์วรางคณา อดิศรประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์จิโรจน์ บุรณศิริ กรรมการ
นางสาวกมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธันยาภัทร์ จิตรนพรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี แก้วสุวรรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่ฝ่ายวิจัย ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

1.จัดหาแหล่งข้อมูลทุนด้านงานวิจัย
2.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา
3.บริหารจัดการงบประมาณด้านการวิจัยของภาควิชา
4.ประสานงานและดำเนินโครงการวิจัยของนิสิต และคณาจารย์
5.จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรในภาควิชาและนิสิต
6.ส่งเสริมให้มีการวิจัยในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน
7.จัดหาแหล่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยทั้งภายในและภายนอกแก่นิสิต และคณาจารย์
8.รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 71

Week 114

Month 868

All 67885

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com