โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

กรรมการฝ่ายระบบสารสนเทศ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
อาจารย์กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร หัวหน้าฝ่ายวิจัย
อาจารย์ปัญญา มีถาวรกุล กรรมการ
อาจารย์ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ กรรมการ
อาจารย์ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด กรรมการ
อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค กรรมการ
นายวิฑูร หรรษา กรรมการและเลขานุการ
นายจีระบุญ รอดกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่ฝ่ายระบบสารสนเทศ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

1.พัฒนาระบบสารสนเทศของภาควิชาบริหารธุรกิจ
2.ดูแลการเขียนข้อกำหนดคุณสมบัติการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของภาควิชาฯ
3.ดูแลการจัดทำ และการพัฒนาเวบไซต์ของภาควิชาฯ
4.การควบคุมดูแล การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา การจัดเก็บอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของภาควิชาฯ
5.รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 71

Week 114

Month 868

All 67885

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com