โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาวิเทศธุรกิจ

กรรมการฝ่ายพัฒนาวิเทศธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
อาจารย์วรินทรา ศิริสุทธิกุล หัวหน้าฝ่าย
รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา โกมลทัต กรรมการ
อาจารย์รัฐ สาเรือง กรรมการ
อาจารย์พนิต กุลศิริ กรรมการ
อาจารย์ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ์ กรรมการ
อาจารย์ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ กรรมการ
อาจารย์ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด กรรมการ
อาจารย์จิโรจน์ บุรณศิริ กรรมการ
นางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปราณี มาสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่ฝ่ายพัฒนาวิเทศธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

1.ดำเนินการและประสานงานติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือต่างๆ ในการพัฒนาคณะ รวมถึงการติดตามผล
2.ดำเนินการเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมคณะฯ และเจรจาความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการดูแลจัดการรับรองต้อนรับ และให้ความสะดวกต่างๆ ในการประสานงานกับภาควิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อ
3.การจัดทำจดหมายและเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือโต้ตอบขอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
4.เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการความร่วมมือที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมในรอบปีงบประมาณเพื่อไว้อ้างอิงและสำหรับจัดทำรายงานประจำปีของคณะ
5.ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการวิจัยทุนต่างประเทศ และทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย
6.การเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านต่างประเทศที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือจากมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงานระเบียนและ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อต่างประเทศต่างๆ
7.รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 1

Yesterday 71

Week 115

Month 869

All 67886

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com