โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
อาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดดี หัวหน้าฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข กรรมการ
อาจารย์ไพวรรณ์ เงาศรี กรรมการ
อาจารย์อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ กรรมการ
นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา กรรมการและเลขานุการ
นายจีระบุญ รอดกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิฑูร หรรษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี แก้วสุวรรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

1.รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่างๆ ของภาควิชา เพื่อจัดทำ Self – Assessment Report (SAR) ของภาควิชาบริหารธุรกิจ
2.จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report) ของภาควิชาฯ
3.เตรียมความพร้อม และดูแลการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาฯ
4.เตรียมความพร้อม และดูแลการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ. ร่วมกับคณะ
5.ส่งเสริมให้คณาจารย์ในภาควิชาเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา และติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ และจัดเก็บรายงานผลการเข้าร่วมอบรม ประชุม และสัมมนาของคณาจารย์ในภาควิชา
6.ประสานงานการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ทางด้านงบประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่คณาจารย์ และนิสิต
7.รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 71

Week 114

Month 868

All 67885

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com