โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชน

กรรมการฝ่ายบริการวิชาการและชุมชน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
อาจารย์มนู ลีนะวงศ์ หัวหน้าฝ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สมบัติวัฒนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล กรรมการ
อาจารย์รัฐ สาเรือง กรรมการ
อาจารย์สิฏฐากร ชูทรัพย์ กรรมการ
อาจารย์พนิต กุลศิริ กรรมการ
อาจารย์ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ์ กรรมการ
อาจารย์วรินทรา ศิริสุทธิกุล กรรมการ
อาจารย์ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ กรรมการ
อาจารย์ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด กรรมการ
อาจารย์ไพวรรณ์ เงาศรี กรรมการ
อาจารย์ญาณพล แสงสันต์ กรรมการ
อาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดดี กรรมการ
อาจารย์วรางคณา อดิศรประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์จิโรจน์ บุรณศิริ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี แก้วสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวประพรรรณ ดวงเพ็ชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจีระบุญ รอดกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

1.จัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม ในแต่ละปีการศึกษา
2.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการ
3.ติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการ
4.จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 71

Week 114

Month 868

All 67885

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com