โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

ฝ่ายนโยบายและแผน

กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
อาจาจารย์ธนภูมิ อติเวทิน หัวหน้าฝ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา โกมลทัต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จิตสร้างบุญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล กรรมการ
อาจารย์ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ กรรมการ
อาจารย์ศุภิญญา ญาณสมบูรณ์ กรรมการ
อาจารย์กัลยกิตต์ กีรติอังกูร กรรมการ
อาจารย์นาฎอนงค์ นามบุดดี กรรมการ
นางสาวปราณี มาสุข กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธันยาภัทร์ จิตรนพรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี แก้วสุวรรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

1.วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ
2.รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของภาควิชา
3.จัดทำงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้/แผ่นดิน ของภาควิชา
4.ดูแล และจัดทำโครงการประกอบการของบประมาณ
5.เร่งรัด ติดตาม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/ รายได้ของภาควิชา ให้เป็นไปตามแผนงานที่ภาควิชากำหนด
6.สรุปผลแผนปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
7.รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และผลดำเนินงาน

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 71

Week 114

Month 868

All 67885

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com