โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

กรรมกาฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค หัวหน้าฝ่าย
องศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา กรรมการ
องศาสตราจารย์ณักษ์ กุลิสร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สมบัติวัฒนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล กรรมการ
อาจารย์รัฐ สาเรือง กรรมการ
อาจารย์ปัญญา มีถาวรกุล กรรมการ
อาจารย์สิฏฐากร ชูทรัพย์ กรรมการ
อาจารย์ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ กรรมการ
อาจารย์ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ์ กรรมการ
อาจารย์ธนภูมิ อติเวทิน กรรมการ
อาจารย์มนู ลีนะวงศ์ กรรมการ
อาจารย์ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ กรรมการ
อาจารย์วรางคณา อดิศรประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์ญาณพล แสงสันต์ กรรมการ
อาจารย์ไพวรรณ์ เงาศรี กรรมการ
อาจารย์อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ กรรมการ
นางสาวประพรรณ ดวงเพชร กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิฑูร หรรษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

1.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
2.พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
3.จัดกิจกรรม ชมรม ประสานงานกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
4.กำหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของภาควิชา
5.ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา การทัศนศึกษา และศึกษาดูงานให้กับนิสิตของภาควิชา
6.จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
7.จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
8.ดำเนินการพัฒนานิสิตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในภาควิชา
9.รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 71

Week 114

Month 868

All 67885

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com