โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

รายชื่อคณาจารย์

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
Nak Gulid, Ph.D.
Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ
ห้องพัก: ชั้น 7 อาคาร ศ.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (อาคาร 300 ล้าน หลังตึกคณะสังคมศาสตร์)
เวลาติดต่อ จันทร์-ศุกร์ 12.00-13.00
เบอร์ติดต่อ 02-169-1016, 02-649-5000 ต่อ 15500
แฟกซ์ 02-169-1013
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติการศึกษา
- ศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. University of Missouri–Columbia, U.S.A.
- International Trade & Finance University of Missouri- Columbia, U.S.A.
- กต.ด. International Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ
- Management
- Marketing
- International Business

ผลงานวิจัย บทความ ตำรา หนังสือ
- ตำรา หนังสือ
- International Business Management
- International Marketing
- Managerial Economics
- Macroeconomics
- Business Ethics

ผลงานวิจัย
1. ณักษ์ กุลิสร์. (2549). พฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทย. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. ศิริวรรณ เสรีรัตน์, พุทธกาล รัชธร, สุพาดา สิริกุตตา, ณักษ์ กุลิสร์, ปณิศา มีจินดา, สมชาย หิรัญกิตติ, พิมพา หิรัญกิตติ และนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร. (2550). ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร.
3. ศิริวรรณ เสรีรัตน์, พุทธกาล รัชธร, สุพาดา สิริกุตตา, ณักษ์ กุลิสร์, ปณิศา มีจินดา, สมชาย หิรัญกิตติ, พิมพา หิรัญกิตติ และนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร. (2550).ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร.
4. ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพาดา สิริกุตตา, ณักษ์ กุลิสร์. (2549). การศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเม็กไปยังแขวงจำปาสัก สปป.ลาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
5. ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพาดา สิริกุตตา, ณักษ์ กุลิสร์. (2549). การศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเม็กไปยังแขวงจำปาสัก สปป.ลาว. Journal of Global business Review, Burapha University. 8(43-56)
6. ณักษ์ กุลิสร์. (2552). ความภักดีของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
7. สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์,ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และณักษ์ กุลิสร์. (2552). การพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
8. ณักษ์ กุลิสร์. (2550). แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร.
9. ณักษ์ กุลิสร์. (2551). การสร้างคุณค่าสำหรับการท่องเที่ยวยามราตรีในประเทศไทยอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
10.ณักษ์ กุลิสร์. (2552). โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
11.ณักษ์ กุลิสร์, อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และจิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. (2552). แผนการตลาดการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
12.ณักษ์ กุลิสร์. (2553). คุณภาพการให้บริการและความภักดีด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
13.นพปฎล สุวัจนานนท์, ประพัฒน์พงษ์ อุปลา,ณักษ์ กุลิสร์, มนู ลีนะวงศ์ และคณะ. (2554). โครงการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาความ เหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นโครงการพัฒนาพื้นที่ สถานีแม่น้ำ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย. (วิจัยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
14. สุพาดา สิริกุตตา, อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง. (2549, มกราคม-มิถุนายน). การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปรียบเทียบระหว่างโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (X-M.B.A.). วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 2(1).
15. สุพาดา สิริกุตตา, อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง. (2549). การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการระหว่าง Thai Airways International กับ Singapore Airlines. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย สวนดุสิต. 2(1).

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 1

Yesterday 71

Week 115

Month 869

All 67886

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com