โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

คณาจารย์ภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

รศ.สุพาดา สิริกุตตา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.อิสรีย์ กานต์เรืองศิริ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ภัทราพร จิตสร้างบุญ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.สุวิชา โกมลทัต

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.จิตอุษา ขันทอง

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.นาฏอนงค์ นามบุดดี

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.พิชญากร กุญชรินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.รสิตา สังข์บุญนาค

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.รสิตา สังข์บุญนาค

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

เลขานุการภาควิชาบริหารธุรกิจ

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์ณรงค์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 59

Yesterday 78

Week 137

Month 995

All 69093

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com