โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

ชื่อ-สกุล : น.ส.ปราณี มาสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล : น.ส.กมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล : นายจีระบุญ รอดกร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล : น.ส.ธันยาภัทร์ จิตนพรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล : น.ส.สุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา


ชื่อ-สกุล : น.ส.ปุณยนุช เรือนโนวา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล : นายวิฑูร หรรษา
จำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล : น.ส.ประพรรณ ดวงเพ็ชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล-ยศ : ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี แก้วสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 71

Week 114

Month 868

All 67885

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com