โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

รายชื่อคณาจารย์

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์
Atchareeya Saknarong, Ph.D.

ข้อมูลการติดต่อ
ห้องพัก: ชั้น 7 อาคาร ศ.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (อาคาร 300 ล้าน หลังตึกคณะสังคมศาสตร์)
เวลาติดต่อ จันทร์-ศุกร์ 12.00-13.00
เบอร์ติดต่อ 02-169-1016, 02-649-5000 ต่อ 15500
แฟกซ์ 02-169-1013
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิชาการ
งานวิจัย :
1. บทบาทขององค์กรภาครัฐหลักที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน บนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (วิจัยร่วม)
2. ความพึงพอใจด้านส่วนผสมการตลาดบริการ และความผูกพันที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ของนิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิจัยร่วม), 2556
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณค่าตราสินค้าของนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิจัยร่วม), 2557

บทความวิชาการ
1. การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมไทยในโรงแรมประเภทบูติคโฮเต็ล, “วารสารการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 2552”, หน้า 84-94.

บทความวิจัย
1. The Influences of Internal Marketing on Service Excellence of Hotel Businesses in Thailand, “Journal of International Business and Economics”, Volume 13, Number 4, 2013.
2. ความพึงพอใจด้านส่วนผสมการตลาดบริการ และความผูกพันที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ของนิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, “วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, ปีที่ 17 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม, 2557.

อื่นๆ
-

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 60

Yesterday 78

Week 138

Month 996

All 69094

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com