โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

โครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม

ปัจจุบัน จากสภาพการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ธุรกิจต่างมุ่งเน้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยที่ ในอีกมิตินั้นการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนอีกมากมายตามมาเช่นกัน อาทิ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพของคนในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เป็นต้น ดังนั้น หลายประเทศที่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ให้ความสนใจในการแก้ไขหรือดำเนินการเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการมุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกทางสังคมควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการเกิดแนวทางธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาความสามารถในการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการทุกระดับชั้น

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เปิดให้มีการเรียนการสอนทางด้านการบริหารธุรกิจ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตตามปณิธานของของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม จึงพัฒนาให้มีหลักสูตรทดลอง “ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)” เพื่อสรรค์สร้างการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจทางสังคมให้สามารถเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนถาวรในประเทศไทยสืบไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังความรู้ และความเข้าใจ แนวความคิดตามหลักการของธุรกิจเพื่อสังคม ให้แก่ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในภาคทฤษฎีและการปฎิบัติได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการประสบความสำเร็จทั้งในรูปแบบทางการเงินและมูลค่าทางสังคม

Social Enterprise

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 56

Yesterday 38

Week 94

Month 614

All 71418

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com